onsdag 6. november 2013

Sekstimersdag!


(Svar til Olav Randen i dagens Klassekampen)

Olav Randen og jeg er enige om at vi kan og bør redusere materielt forbruk i den rike delen av verden, fjerne unyttig arbeid og sysselsette alle arbeidsføre. Når vi likevel er uenige om sekstimersdagen er en riktig parole, handler det nok om ulik vurdering av i hvor stor grad vi trenger mer arbeidskraft i helsevesenet, og i hvor stor grad det vil være nødvendig å “byte ut teknikk og motorar med arbeid” i en bærekraftig sosialistisk verdensøkonomi. 

Vi kan hente mye mer rein energi direkte fra sola, bølgene og jordas indre, energi som i liten grad utnyttes i dag fordi teknologien ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom i konkurranse med fossil energi. Bortfall av lønnsulikheter mellom land vil også gi bortfall av det meste av fjernhandelen. Svært mye av energien, og arbeidskrafta, som går med til transport vil også kunne bli spart ved en byutviklingspolitikk som minimaliserer behovet for jobb- og innkjøpspendling med andre transportmidler enn sykkel. Dette vil også gi reinere luft og friskere bein og hjerter, som vil gi reduserte behandlings-, og arbeidskraftsbehov, i helsevesenet.  

Kravet om sekstimersdag handler ikke bare om mulighetene som ligger i en framtidig sosialistisk verdensøkonomi. Like mye handler det om strategi for å komme dit. For dessverre er det ikke slik at om vi i dag aksepterer fortsatt 7 ½-timers arbeidsdag, vil dette bidra til at fiskeriflåten legges om fra ressurssløsende fabrikkskip til en bærekraftig og mer arbeidsintensiv kystflåte. Vår profittdrevne fossiløkonomi vil kjøre ufortrødent videre mot stupet. 

Sekstimersdagen vil i dag fungere som en bjelke inn i dommedagsmaskinen ved å redusere kapitalistenes profitt. Samtidig vil det økte behovet for ansatte i nødvendige produksjon tvinge gjennom et bortfall av det mest unødvendige og forbruksgenererende arbeidet i blant annet markedsføring. Både politisk og økonomisk vil det bidra til å peke ut retninga mot den bærekraftige behovsstyrte økonomien vår overlevelse som art avhenger av. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar