torsdag 5. september 2013

Obama bør fratas Fredsprisen!Alfred Nobels testamente fastslår at Nobels Fredspris skal tildeles personer som arbeider for forbrødring mellom nasjonene, avvikling eller reduksjon av stående hærer og for etablering og promotering av fredskongresser.  
 
Den siste tidas utvikling stiller i så måte prisen til Barack Obama i 2009 i en særegen klasse. Gjennom sin erklærte vilje til å gjennomføre dødbringende bombeangrep mot Syria, uten at USA har blitt angrepet, og uten støtte fra noe vedtak i FNs Sikkerhetsråd, viser Obama at han ikke bare unnlater å fylle kriteriene som Nobels testamente fastsetter. Han bidrar aktivt og direkte til en utvikling i stikk motsatt retning av Nobels visjon. 

Amerikansk bombing vil for det første føre til at mange flere uskyldige menn, kvinner og barn blir drept i bomberegnet. For det andre vil det bidra til at borgerkrigen i Syria trappes opp.
Bombing av Syria vil dessuten være nok et amerikansk bidrag til å undergrave FN-pakten. FN-pakten er gjennom sitt entydige forbud mot all form for militær maktbruk som ikke er i direkte selvforsvar eller autorisert av FNs Sikkerhetsråd, et av de aller viktigste bidragene som har vært gitt til å realisere Alfred Nobels visjon om en fredelig verden. 

Når Obama nå så aktivt arbeider for å påføre det syriske folket flere lidelser, øke motsetningene i og rundt Syria, samt legge grunnlaget for økt opprustning og til å rive ned det folkerettslige vernet mot angrepskrig som ble bygd opp etter andre verdenskrig i form av FN-pakten, bør Nobelkomiteen ta konsekvensen av dette ved å frata Obama fredsprisen!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar